Allah (C.C.)”

Allah (C.C.)

1.İslam dininde, evrenin, evrende var olan her şeyin yaratıcısı, yöneticisi, koruyucusu olduğuna inanılan tek Rab, Hak, Mevla. 2. Tamlanan kelimenin güçlendirmek için kullanılır. Allah akıllısı sen misin? Allah'ın soğuğunda nereye? Allah'ın günü çuvala mı girdi? Allah acısını unuturmasın: Allah bu acıyı unutturacak kadar büyük bir başka acı daha vermesin anlamında kullanılır. Allah adamı: dünya işlerini önemsemeyen, kendini ibadete vermiş yalan dolan bilmeyen, kimseye kötülük yapmayan kişi. / Allah akıbetini hayretsin. / Allah afiyet versin: Bir kişiye sağlık, mutluluk, esenlik dilemek için. Allah akd (akıl fikir, akıllar) versin' yapılmış bir davranış veya söyle için söylenir.

Beddua sözü. / Allah nasip ederse: Allah kıs-met ederse. / Allah nazardan saklasın (koru-sun, esirgesin): «Allah birini, bir şeyi kötü, yok edici, öldürücü baluşlann etkisinden ko-rusun» anlamında kullanılır. /A//ah nı verdi, se: «evde ne yemek varsa, ne bulursak» anla-mında kullanılır. Şimdi dogru bize gidelim, Al-lah ne verdi, yer, / Allah ...der versin: say-gı gösterilen birine selam veya yaptığı bir iyilik nedeniyle teşekkür olarak söylenir. / Allah övnıüş de yaratmiş: bir insanın güzelliği-ni vurgulamak için söylenir. / Allah payı: Al-lah ta ksimi. / Allah rahathk versin: yatmaya giderken söylenen ve «rahat bir gece geçirip, rahat rahat uyuyun» anlamına gelen iyi di-lek sözü. / Allah (gani ganı) rahmet eylesin (et-sin): ölen birinin ardından veya ölmüş birini anarken söylenen ve «Allah merhamet euro, günah ve kusurlarını bagulasın» anlamına gelen iyi dilek sözü. / Allah razı (hoşnut) olsun: kendisine iyilik yapan birine karşı «Allah hoşgörüsünü senden esirgemesin» anlamında söylenen teşekkür sözü. / Allah nzası için: 1. Yalvarma sözü. Allah nzasi için şu fakire bir sadaka. A. rımsı için otur biraz-ders çal, 2. Karşılik beklemeden Ona bugü-ne kadar Allah rızası için baktım. 1 Allah sabır versin: zor, sıkınulı bir durumda bulunan bi-rine dayanma gücü, kuvveti vermek için söylenir. / Allah sag gözü (di), sol göze (ele) muhtaç etmesin: «Allah birini birine, hatta en yakınlarına bile muhtaç etmesin» anlamında kullanılan temenni sözü. / Allah saklasın: Al-lah esirgesin. /Allah selamet versin: 1. Yola çı-kanlara «Allah sizi her türlü tehlikeden, ka-zadan uzak tutsun, güvenlik içinde gidin» anlamında söylenen bir uğurlama sözü. A, lah selamet versin, acele etmeden gidin. 2. Uzakta bulunan bir tanıdıktan söz ederken «tasa ve kederden uzak, esenlik içinde ol-sun» anlamında kullanılır. Allah selamet ver-sin, Altıet'k ne günlerim, olmuştu. 3. Birinden olumsuz bir biçimde söz edilirken giriş sözü olarak kullanılır. Allah selamet versin, çok su-ratsız biriydi. 4. «Keyfin bilir, giderken git» anlamında kullanılır. Allah selamet versin, işte kap. / Allah son gürlük, versin: «Allah yaşlı-lıkta darlık, sıkmu ve dert göstermesin» an-lamında kullanılan iyi dilek sözü. / Allah so-nunu (akıbetini, encamınn hayretsin (hayreyle-sitı, hayreyleye): sonucundan kaygı duyulan veya iyi sonuçlanmayacakrnış gibi gözüken işler için söylenir. / A.h şaşınmasın: davra-ruşlan, nitelikleri övgüyle, takdirle, begeniy-le karşılanan bilirnin bu özelliklerini kaybet-memesi için söylenen iyi dilek sözü. / A//ah şifalar versin: hasta birine iyileşmesi, eski saglıgına kavuşması için söylenen söz. / Al-lah taksim/ (payı): eşitlik düşünülmeden yapı-lan bölüştürme için kullanılır. / Allah taksira-tıtu affetsin: Allah rahmet eylesin. / Allah ta-mamına erditsin (triştirsin, herhangi bır iş ve-ya olayın olumlu bir biçimde sonuçlanması için söylenen iyi dilek sözü. / tekrarına erdirsin: olumlu hayırlı bir şeyin yinelenmesi için kullanılan temenni sözü. / Allah utandır-nıasın: bir işe kalluşanlara «sonu iyi olsun basan kazarun» anlamında söylenen başan delege sözü. / Allah (Allah)) var: Allah için. / Allah vere ıle: inşallah, dilerim ki. Allah vere , geç kalmış olmasak. / Allah vergisi: sonradan kazanılmış olmayan, doğuştan, yaradılıştan var olan yetenek, özellik için kullanılır. / Al-lah vermesin: Allah esirgesin. / Allah versin: 1. Bir kimsenin kazancından, bulundugu ko-numdan memnun olundugunu, sevinç du-yulduğunu belirtmek, bazen de şaka yollu takılmak için söylenir. Allah versin, arabayı da çekmişsin altına. 2. Sadaka isteyen dilenciyi savnıak için söylenir. Allah versin, başka !min-ya. / Allah yapısı: insan tarafından yapı., olmayan, tabiatla bulundugu gibi. / Allah ya-ranı dememek: acımasızca, kıyasıya dövmek, çok hırpalamak. / Allah yard:man (yardım) ol-sun (etsin): zorlu, güç bir işe girişenlere, güç, kuvvet dilemek için söylenen söz. / Allah yazılıysa bozsun: gerçekleşmesi istenmeyen bir olay, bir durum için kullaruhr. / Allah yok-bikini./ göstermesi', Allah aratmasın. / Allah yolu: Allah'ın ernirleri, ditıi görevler, ödevler. Allah yürü ya kolum demiş (deyince): kısa za- manda zengin olanlar, çok para kazananlar veya rnesleginde kısa bir süre içinde yükse-lenler için söylenir. Allah ziyade sesim: bir ye-mekten veya ikramdan sonra ev sahibine «Allah artı.in, daha çok versin» anlamında söylenen teşekkür sözü. Allah ziyade etsin, her şey çok güzeli& / Allah, bir can borcu ol-mak: Allah'a verecegi candan başka hiç kim-seye borcu olmamak, hiç kimseden çekin-memek, Allah'tan başka kimseye hesap ver-mek zorunda olmamak. / Allah'a emanet: Al-lah korusun, gözetsin. / Allah'a emanet ol (olun, geride bıraktığı kişi veya kişilerin sag salim kalmasını temerni eden kişi tarafın-dan söylenen bir esenleme ve vedalaşma sö-zü. / Allah, (bin) şükür halinden memnun olduğunu belirtmek için kullanılır. / Allah'a yakar kendi hatası yüzünden zor duruma düşen ve bundan şildyet eden birine yardım etmeyeceğini belirtmek için kullanılır. / çok, insanı az bir yer: pek ıssız, sessiz, kuytu bir yer. /Allahım: korku, şaşkınlık, kız-gınlık, hayranlık vb duygulara belirtmek için kullanılır. Allahım! Sen sabır ver. / Allah'ın be-lası (cemst, gazabı): insani zor durumda bıra-kan, çok sıkıntı veren, hoşlandrnayan kişi, durum, şey için kullanılır. / Allah'ın bildiğini kuldan saklantamak: herkesçe bilinmesi gere-ken şeyleri, sonunda ortaya çıkacak olan gerçekleri açık etmek, sa.amamak. / A, lah'ın binasınlyıkmak: kendini veya başkasını öldürmek. / Allah'ın cezası: Allah'ın belası. / Allah'ındatı (Allah'tan) bul (bulsun): kendisine kötülügü, zarara dokunan birine söylenen beddua sözü. / Allah'ın emri: ölüm. / Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle: luz istenirken erkek tarafuıca söylenen söz. / Allah'ın ev, Kâbe, cami, mescit için kullanılır. / gazabı: Allah'ın belası. / Allah'ın hikmeti (ip): nedeni anlaşılamayan açıklanmayan, şaş-kınlık yaratan, beklenmeyen olaylar, durum-lar için kullanıhr. / Allah'ın hikmetine (işine) bak: bir işin, olayın veya durumun gidişinde beklenmedik, açıklanmayan, şaşılacak bir değişme oldugunda söylenir. / Allah'ım seven tutma.: «engel olmayın, bırakın» anlamın-da kullanılır. /Allah'ım seversen: Allah aşkina. I Allah, ',dinde: Allah'ın huzurunda, yanın-da, katında. / Allah, işi: Allah'ın hikmeti. / Allah'ın işine bak: Allah'ın hikmetine bak. / Allah'ın işine karışılmaz: alın yazısına, kadere karşı çılulamayacagını belirtmek için kulla-nılır. / Allah'ın kulu: kişi, insan. / !ti-me, Allah'ın insanlara verdigi yiyecekler. / rahmetine kavuşmak: ölmek. /Allah'ın takdir, kader, alın yazısı, yazgı. / Allah'ından bulsıın: «ben ona hiçbir şey yapmayacağım, yaptıldanrun cezasını Allah versin» anlamın-da söylenir / A//ah'ını stversen: Allah aşkım. / Allah'tan: 1. Doğuştan, yaradılıştan. Bir ayağı Allah'tan kısa. 2. Iyi ., bereket versin. Allah'tan satın rastladım, yoksa kapıda kala-cakum. / Allah'tan kork: «yazık, utan» anla-mında kullanılır. Allah'tan kork, küçücük çocu-k, böyle davratuhr mı? / Allah'tan korkmaz: «acımasız, insafsız, gaddar» anlamında kul-lanılır. Ne Allah'tan korkmaz adamsın, t! kadar çocup viindur mu? / AllahMn umut kesilmez: ölme ihtimali yüksek, ağır hasta biri için «yi-ne de iyileşebilir» anlamında söylenir. / Alla-!M Nem: Allah daha iyisini bilir. Allah bilir ama kul da sezer: bir işin iç yüzünü veya na-sıl bir sonuç vereceğini ancak Allah biln ama insan da kafasını kullanarak aşağı yuka-n bir tahminde bulunabilir. / Allah dogrunun yardınıcisuhr: dogruluktan aynlmayarılara Al-lah yardım eder, bunun için dogruluktan şaş-drnamalıdır. / Allah fukara, sevindirrıtek ister-se önce eşeğin yitirtir sonra buldurur zor geçi-nen kişi, sevincin ne oldugunu bilmez; ama bir süre bu zor geçimden de yoksun kalıp sonra yeniden eski geçimine kavuştugunda sevincin nasıl şey olduğunu anlar. / Allah gü-müş kapıyı kapansa altın kapıyı açar işi bozu-lan kişi umutsuzluga düşmemelichr, Allah'ın onu eskisinden daha iyi bir işe kavuşturaca-gına inanmalıdır. / Allah uçamayan kuşa alça-cık dal verir Allah yetenekleri lusıth olanlara durumlarına uygun bir yaşama düzeni, ba-nnma olanağı verir. / Allah'ın bildiği koldan saklanamaz: insan işlediği suçtan dolayı önce

Allah'ın isimleri ve Arapça ve Türkçe Açıklaması

 • 1 Allah ???? "O'nun zat ve özel ismidir. Diğer bütün esma ve sıfatlar, bu ismin içinde toplanmıştır. Diğer bütün isimleri bu isminin fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir."
 • 2 Rahmân ?????? "Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
 • 3 Rahîm ?????? "Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden."
 • 4 Adil ????? "Adil, insaflı, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi hak ve doğru olan. İslâm'da adâlete verilen önem büyüktür. İslâm kültüründeki adâlet anlayışı, kânundaki hakkın verilmesinden ibârettir. Kur'an-ı Kerim'de Cenâb-ı Allah Hayrü'l-Hâkimîn yani adâletle hükmedenlerin en hayırlısı (el-A'râf, 7/87) olarak ifade edilirken, en büyük adâlet sıfatına sahip olan varlık anlamında kullanılmıştır."
 • 5 Afüv ????? "Affedici, günahları silip sâhibini cezâlandırmaktan vazgeçen anlamına gelmektedir"
 • 6 Âhir ????? "Varlığı sonrasız olan, varlığının zamansal sonu olmayan."
 • 7 Alîm ?????? "Her şeyi çok iyi bilen. Çok bilen, bilgisi sonsuz, farkında olan, her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedî ve ezelî olan demektir. Aynı zamanda bilgiç anlamınada gelir."
 • 8 Aliyy ????? "Ulu, yüce, üstün olan. Alî, yüksek, büyük ve yüce olan; güçte, bilgide, hükümde, irâdede ve diğer bütün yetkin sıfatlarında üstün olan anlamına gelmektedir."
 • 9 Azîm ?????? "Büyüklük sahibi, çok yüce ve çok büyük olan; sınırsız ve kayıtsız büyüklük, üstünlüğün tek sâhibi, pek azametli, yüce olandır."
 • 10 Azîz ?????? "Aziz, izzetli. Aziz; kelimeye izzetli, onurlu, mağlup edilemeyen, herşeye galip olan anlamları verilmiştir. Aziz kelimesinden ayrıca Arapça dil kalıpları kullanılarak Azze, Azize, Muiz, muazzez gibi kelimeler türetilmiştir. Palmirada Levantenlerin Sabah yıldızı'nı tanımlayan ve deveye biner şekilde tasvir edilen, kervanların koruyucusu olduğuna inanılan Aziz isimli bir tanrısı bulunmaktadır.[7] Ayrıca ismin Uzza'nın erkek versiyonu olarak İsis/Uzza (İzis) kültü ile de bağlantılı olduğu düşünülebilir."
 • 11 Bâis ?????? "Ölüleri yeniden yaratan, ölüleri dirilten, her canlıyı ölümünün ardından yeniden dirilten demektir. Meselâ kışın ölmüş gibi âdetâ cansız gibi görünen bitkileri ve bâzı hayvanları baharda yeniden canlandırması ve onlarda yeni şeyler yaratması."
 • 12 Bâkî ?????? "Varlığının sonu olmayan, gelmeyen, süreklilik sâhibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz. Varlığının zamansal sonu bulunmayan (gelmeyen), ebedî olan demektir."
 • 13 Bâri ?????? "Umum kainatla münasip, tertipli, bir kalıptan döker gibi güzel yaratan, yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizâm üzere yaratan, olgunlaştırarak birbirinden farklı niteliklerde meydana getiren, her şeyin âzâ ve cihazını birbirine uygun yaratan demektir."
 • 14 Basîr ?????? "Gören, herşeyi her yönüyle eksiksiz gören, yarattıklarına da görme duyusunu veren demektir. Tabiî ki canlıların çoğunda görme duyusu beştir. Buradan insan ve hayvanlara çevreleriyle temasta olabilmeleri için dil, kulak, akıl, temas ve görme duyularını vermiş ve sorumlu olan yarattıklarından da kendisini eserlerinden tanıması için bu duyuyarla donatmıştır."
 • 15 Bâsit ?????? "Ferahlatan, genişleten. Bâsit, her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan. Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten demektir."
 • 16 Bâtın ?????? "Varlığı (zâtı) gizli olan, cisim olarak görünmeyen. Bâtın; gizli, cisim olarak görülmeyen, duyularla algılanamayan, varlığı gizli olan, ancak varlığı da kesin olarak bilinendir. Hayâl, duygu, akıl ve düşüncenin de görülmeyip eserleriyle varlıklarının kesin olarak bilinmesi gibi. Akılların idrâk edemeyeceği kadar yüce ve azâbı gizli olan demektir."
 • 17 Bedî ?????? "Örneksiz yaratan, emsalsiz, acâyip ve hayret verici âlemler yaratan demektir."
 • 18 Berr ?????? "İyilik yapan, iyilik ve güzellik, bağışta bulunma, kullarına yardımcı olma anlamlarında Yüce Allah'ın bir sıfat ismidir. Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan demektir."
 • 19 Câmi ?????? "Toparlayan, istediğini istediği şekilde, istediği zaman, istediği yerde toplayan demektir."
 • 20 Cebbâr ??????? "Güç kullanan. Dilediğini cebir yoluyla yapan, kayıtsız şartsız herkese cebredecek güçte olan, hiç kimse tarafından kendisine cebir olunamayan demektir."
 • 21 Celîl ?????? "Celalet ve celadet sahibi, azim, mertebesi yüksek, büyüklük ve ululuğu pek yüce olandır. Azamet sâhibi olan, ululuk sâhibi olan demektir."
 • 22 Dâr ????? "Zarar veren. Dâr, zarar verici şeyler yaratan mânâsındadır. Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan demektir."
 • 23 Evvel ?????? "Varlığı öncesiz olan, varlığının zamansal başı olmayan. Evvel; her şeyden önce olan, öncelerin öncesi, başlangıçların yaratıcısı ve varlığının öncesi olmayandır. Her şeyden önce var olan demektir. "
 • 24 Fettâh ??????? "Açan, genişlik verici. Fettâh, kulların her türlü güçlük ve sıkıntılarını açan ve kolaylaştıran anlamına gelir. Faydalı ilimlere karşı insanların kalbini açarak işlerini kolaylaştıran, bütün zorluklarını ortadan kaldıran yüce Allah'tır. Her işinde üstün gelen O'dur. Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtarandır."
 • 25 Gaffâr ??????? "Günahları çokça bağışlayan, çokça örten. Gaffâr, kullarının günâhlarını affeden ve çok bağışlayan yüce varlık anlamına gelir. Günâh işlemek insanların özelliği olduğu gibi, onların günâhlarını örtmek ve bağışlamak da yüce Allah'ın ayrılmaz sıfatlarındandır. "
 • 26 Gafûr ?????? "Affeden. Gafûr, mağfiret eden, suçları çok bağışlayan, affeden, insanların beğenilmeyen taraflarını gizleyen, mağfireti çok demektir."
 • 27 Ganî ????? "Zengin. Ganî, çok zengin, hiçbirşeye muhtaç olmayan demektir."
 • 28 Habîr ?????? "Her şeyden haberdâr olan. Habîr, her şeyden haberdâr olan, her şeyin iç yüzünden ve gizli tarafından her yönüyle haber sâhibi olan, onlara yumuşak davranarak cezâlarını geriye bırakandır. Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdâr olan demektir."
 • 29 Hâdî ?????? "Hidâyet verici, hidâyete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan demektir."
 • 30 Hâfıd ?????? "Perişan eden. "Allah'ın, emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları rezil, perişan eden" anlamına gelen bir isimdir. Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren demektir."
 • 31 Hafîz ?????? "Koruyucu. Koruyucu ve muhafaza edici olan demektir. Bu ad, Allah'ın isimleriyle ilgili meşhur rivâyetlerde aktarılmaktadır. Dolayısıyla bu rivayetlere göre Allah'ın adları'ndan biri olduğuna karar verilmiştir."
 • 32 Hakem ????? "Hakem, hikmet sâhibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden. Hikmet sâhibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden demektir."
 • 33 Hakîm ?????? "Her işi hikmetli olan, her şeyi inceliğiyle bilen, bu bilgisine göre emir ve yasakları vâzeden, buyrukları ve bütün işleri yerli yerinde olandır. Emirleri, kelâmı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sâhibi olan demektir. "
 • 34 Hakk ????? "Varlığı (zâtı) hiç değişmeden duran. Hakk, varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan ve gerçek olan anlamındadır (el-Hacc, 22/6). Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran demektir."
 • 35 Hâlik ?????? "Yaratıcı. Hâlik, Allah'ın yoktan vâr eder yaratıcılığına işâret eden sıfatıdır ve hiç benzeri olmayan bir şeyi meydana getirmek demektir. Bu anlamda Allah'tan başka hiçbir yaratıcı yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. İnsanların ortaya koydukları şeyler yaratma değil, vâr olanlardan yeni bir şey elde etmektir. Allah yaratandır. O'nun dışındaki tüm varlıklar ise yaratılmıştır. Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdîr eden, yaratan, yoktan var eden, büyüklükte eşi olmayandır. "
 • 36 Halîm ?????? "Yumuşak muâmele eden. Halîm, acele etmeyen, günahkârların cezâsını vermeye güç yetirdiği halde bunu acele yapmayıp, onlara yumuşak davranarak cezâlarını geriye bırakandır. Yumuşak davranan, hilmi çok olan demektir."
 • 37 Hamîd ?????? "Övülen. Hamîd, çok övülen, övgüyle değer sıfatlarıyla hamd edilendir. Bütün varlığın diliyle övülmeye lâyık ve her an ancak O'na hamd edilen tek yüce varlık anlamlarına gelir."
 • 38 Hasîb ?????? "Hesap gören. Aynı zamanda hesap gören, muhasebeci ve sayman anlamına gelmektedir. ?Kulların yaptıklarını muhasebeye tâbi tutan.? "Amellerin karşılığını verme hususunda kâfi olan.? ?Onlar (peygamberler) Allah?ın gönderdiklerini tebliğ edenler, O?ndan korkanlar ve Allah?tan başka hiç kimseden korkmayanlardır. Hasîb olarak Allah yeter.? (Ahzâb33/, 39) Hasîb, herkesin yaptıklarını tâkdir edip bütün ayrıntılarıyla bilen ve her insana yaptıklarının karşılığını veren anlamına gelir."
 • 39 Hayy ????? "Her zaman diri olan. Hayy, ezelî ve ebedî diri olan, uyuklama, yorulma gibi noksanlıklardan uzak olan. Var. Diri, tam ve mükemmel mânâsıyla hayat sâhibi demektir."
 • 40 K?bid ?????? "Sıkan, daraltan. K?bid, Allah'ın, herşeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, herşeyi emri altına alıp tutan en yüce varlık olduğu anlamına gelir. Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan demektir."
 • 41 K?dir ?????? "Kudretli, kudret sâhibi, tükenmez kudreti olan, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olandır. Her türlü güç ve kuvvet de O'ndandır (el-Bakara, 2/20). İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan, gücü yeten demektir."
 • 42 Kahhâr ??????? "Kahreden. Kahhâr, Allah'ın ziyâdesiyle kahredici, yok edici yüce bir varlık olduğu anlamına gelir. Sonsuz kudretinin karşısında hiçbir kimsenin gücü ve kudreti olamaz. Ama serbest irâdeleriyle O'nun karşısına çıkma cüretini gösterenlere de lâyık oldukları cezâları tam olarak verecektir. Allah'ın kayıtsız üstünlüğüne sınır koyacak hiçbir varlık yoktur. Her şeye, her istediğini yapacak sûrette, gâlip ve hâkim demektir. "
 • 43 Kaviyy ?????? "Kuvvetli. Kavî, kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sâhibi olan anlamına gelir. Müslümanlar, her şeyin Allah'ın kudret ve kuvveti karşısında güçsüz olduğu; Allah'a boyun eğmek zorunda olunduğuna inanırlar. Pek kuvvetli demektir. İslam inancına göre bedenen ve ruhen güçlü olmak için günde 116 kez zikrin devamı gereklidir."
 • 44 Kayyûm ??????? "Ayakta tutan, yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan demektir."
 • 45 Kebîr ?????? "Büyük, yüce anlamında olup Allah'ın kâinatı hüküm ve kudretiyle idâre eden, her şeyi hükmü altına alan olduğunu belirtir ve pek büyük demektir."
 • 46 Kerîm ?????? "Cömert, kerem sâhibi; muktedirken affeden, cömertlik duygusunu veren, va'dini yerine getirendir. Çok ikrâm edici, kerîmi olan demektir."
 • 47 Kuddüs ??????? "Tertemiz. Kuddûs, (Haşr Sûresi, son âyetler). Yeni Ahit'in Arapça çevirilerinde de yer alır. Her türlü hatâ, gaflet ve âcizlikten uzak, eksiklikten berî, mutlak kemâl sâhibi anlamına gelir. Kur'an'da Allah'ın, sonradan olma ve hiçbir tasvir kayıtlarına sığmayan, hakkında hiçbir eksiklik düşünülemeyen en mukaddes olan en yüce varlık olması, bu ismiyle de anlatılmıştır. Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh, arı olan demektir."
 • 48 Latîf ?????? "İnce, letâfetli. Allah'ın güzel adlarından (Esmâu'l Hüsna) birisi, kelime olarak latif, ince hoş, nüfuz edici, saydam, güzel, yumuşak, gizli, derin, lütufkâr gibi anlamları dile getirir."
 • 49 Mâcid ?????? "Şânlı. Mâcid, ulu ve cömert, şânı yüce anlamlarını taşımaktadır. Kadri ve şânı büyük, kerem ve müsâmahası bol demektir."
 • 50 Mâlik-ül Mülk ???? ????? "Mülkün gerçek ezeli ve ebedi sâhibi."
 • 51 Mâni ?????? "Engel olan. Mâni, bâzı şeylerin meydana gelmesine müsâde etmeyen, engelleyen demektir."
 • 52 Mecîd ?????? "Şerefli. Mecîd şan, şeref, büyüklük ve kudretinden dolayı yüce olan ve güzel işlerinden dolayı sevilip övülendir. Şeref, ancak kendi emir ve yasaklarına uymakla elde edilebilir. Şânı şerefi çok üstün olan demektir."
 • 53 Melik ????? "Hükümdar. Melik mülkün sâhibi, mülk ve saltanatı devamlı olan demektir. Kur'an'ın ilk ve son sûresinde (Fâtiha ve Nâs sûresi) Allah'tan Melik olarak söz edilir; yâni bir Müslüman için mülk sâhibi, bütün eşyânın ve yaratılanların tek mâlikidir. Bütün varlıkların üzerinde emretme, istediği gibi tasarruf etme, hiçbir şarta bağlı olmaksızın sâhip olma O'na mahsustur. Yarattıklarına emretme, sakındırma, cezâlandırma, istediğini zelîl, dilediğini de azîz etme kudretine sâhip olan yalnız Allah'tır. O, yarattığı mülkünde ve orada olanların hepsinde yegâne hükümdardır ve sonsuz kudretiyle onları idâresi altında tutan tek Allahtır."
 • 54 Metîn ?????? "Sağlam, metânetli, kuvveti çok şiddetli olup hiçbir iş zor gelmeyen, pek güçlü demektir."
 • 55 Mu'ahhir ??????? "Geride bırakan, erteleyen, her şeyden sonra yine var olan; O'na uymayanları zelîl edip arkada bırakan, istediğini geri koyandır. Sonunda yine sadece O var (olarak) kalacaktır."
 • 56 Mucîb ?????? "İcâbet eden. O'na yalvaranların isteklerine karşılık veren, teklifleri bilendir (el-Bakara, 2/186). Kendine yalvaranların isteklerini veren, duâları kabul eden, icâbet eden demektir."
 • 57 Muğnî ?????? "Zenginleştiren, dilediğine zenginlik veren, ihtiyaçlarını gideren, müstağni kılan demektir."
 • 58 Muhsî ?????? "Sayan, iyilik eden, ihsan eden, hayırsever"
 • 59 Muhyî ?????? "Canlandıran, dirilten. Muhyî dirilten, canlandıran, hayat veren, vâr ve ihyâ eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren demektir."
 • 60 Muîd ?????? "Döndüren. Muîd, yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratandır. O'ndan başka yaratıcı olamaz. Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan demektir."
 • 61 Muiz ????? "İzzet veren. Aziz kelimesinden türetilen Muiz, izzet ve azizlik veren anlamlarına gelir. (Ayrıntılı bilgi için bkn.Aziz)"
 • 62 Mukaddim ??????? "Öne geçiren. Mukaddim, her şeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddî ve manevî nimetler verip yükselten, öne geçiren demektir. "Takdim eden" manasına da gelir."
 • 63 Mukît ?????? "Besleyen, rızıkları yaratan, bilen, tâyin eden, her yaratılmışın rızkını veren demektir."
 • 64 Muksit ?????? "Dürüst veya tasarruflu. Muksit, "Bütün işlerini dengeli yapan" anlamına gelir. Hükmünde ve fiillerinde adâletli olan demektir."
 • 65 Muktedir ??????? "İktidar sahibi. Muktedir, gücü herşeye yeten, herşeyi dilediği duruma getiren, kuvvet sahibi demektir. Kehf suresinin 45. ayetinde, Kamer suresinin 42. ve 55. ayetlerinde geçer."
 • 66 Musavvir ?????? "Tasarımlayan, şekillendiren. Yaratmış olduğu varlıkları şekillendiren ve durumlarını tâkdir eden demektir."
 • 67 Mübdî' ??????? "Varlık veren. Mübdî, hiç yoktan ortaya koyan, vâreden, yaratandır. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Yaratıkları maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan olan Allah'ın adıdır. "
 • 68 Müheymin ???????? "Belirleyici."
 • 69 Mü'min ?????? "Güvenen. İsim Allah'a izafe edildiğinde anlam değişikliği yapılarak (ismi mef'ul) güvenilen şeklinde anlamlandırılır."
 • 70 Mümît ?????? "Öldüren, can alan. Mümît, öldüren, ölümü her canlıya tâkdir edip bunu uygulayan, yaratıkların ölümünü yaratan, öldüren demektir."
 • 71 Müntakim ??????? "İntikam alan. Ancak din bilginlerince intikam alma Allah'a yakıştırılamadığı için "günahkârlara adaletiyle müstahak oldukları cezayı veren" şeklinde açıklamalarla ismin antropomorfik çağrışımı yok edilir."
 • 72 Müteâli ???????? "Her şeyden yüce. Müteâli, yüksek ve yüce, bilinenlerin en üstünü demektir. Akıllı yaratılmışlarda mümkün gördüğü her şeyden çok yücedir."
 • 73 Mütekebbir ???????? "Bütün ihtişamın sahibi, Büyük ve büyüklenen."[8]Mütekebbir, ?zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinemeyecek kadar ulu? anlamına gelir.[9] Arapça K.B.R kökünden mütefa'il vezninde türetilen bir kelimedir. Mütekebbir, kibirlenen, büyüklenen anlamına gelir. Yaklaşık olarak aynı anlama gelen Müstekbir kelimesi de aynı kökten türemiş kelimelerdendir. Aynı kökten türetilen diğer kelimeler kibir, kibriya, ekber vb. dir. Bu manalar yergi ifade etmekte olup Allah?tan başka varlıklar için söz konusudur.[9]Tanrı için kullanıldığında ululuk sahibi, herşeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren anlamları verilir. İsim ayrıca antropomorfik çağrışımlar açısından dikkat çekicidir."
 • 74 Müzil ????? "Zillet veren. Müzil, yüce Allah'ın lâyık olanları zillete düşüren, zelîl kılan, onları hor ve hakîr eden anlamına gelen bir sıfat isimdir. Zillete düşüren, hor ve hakir eden demektir."
 • 75 Nâfi ?????? "Faydalandıran. Nâfi, hayr ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran anlamına gelir."
 • 76 Nûr ????? "Evreni nurlandıran. Nûr, rûhânî ışık, âlemleri nûrlandıran, dilediğini nûr eden, nûr olan demektir. "
 • 77 Râfi ?????? "Yücelten. Râfi, kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten ve yüksek olan anlamlarına gelir. Gönülleri îmân ve irfan ışığıyla parlatan, yüksek gerçeklerden haberdâr eden yüce Allah'tır. Her yönüyle yüce ve yüksek olan O'dur."
 • 78 Rakîb ?????? "Kontrol ve gözetim altında bulunduran. Rakîb, görüp gözeten, murâkebe eden, bütün varlıklar üzerine gözcü olup bütün işlerini kontrol altına alandır. Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan demektir."
 • 79 Ra'ûf ?????? "Esirgeyen. Rauf, çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan anlamındadır. Rauf'un anlamı ilk anda Rahîm'le benzer görünse de Kur'an'da Rauf ismi berâber geçtiği yerlerde Rahîm'den önce anılmıştır. Rauf'un kolaylık sağlaması anlamına örnek yaşlılık, hastalık ve zayıflık gibi hallerde bâzı ibâdetlerden muaf olma sayılabilir. "
 • 80 Reşîd ?????? "Doğru yola eriştiren. Reşîd, bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle âkıbetine ulaştıran demektir."
 • 81 Rezzâk ??????? "Rızıklandıran."
 • 82 Sabûr ?????? "Sabırlı olan, isyankârlardan acele intikam almayan demektir."
 • 83 Samed ????? "Her şey kendisine muhtaç olan, kendisi ise hiçbir şeye muhtaç olmayan. Geleneksel meâl çalışmalarında Samed kelimesine birebir tercüme şeklinde anlam verilmez ve "kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, ama her şey ona muhtaç olan; tüm canlıların ihtiyaçlarını gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulan" şeklinde açıklamalarda bulunulur."
 • 84 Şehîd ?????? "Şâhit, herşeye şâhit olan, her şeyi hakkıyla gören, bilen ve muâmelesini de buna göre yapan demektir. Her zaman ve her yerde hâzır ve nâzır olan demektir. "
 • 85 Şekûr ?????? "Az şükredene dahi çok nimet veren."
 • 86 Sel?m ?????? "Esenlik kaynağı. Sel?m, İslam sözcüğüyle aynı semantik kökten türer. Her çeşit âfet ve kaderlerden emin olan demektir. Sel?m ismiyle Allah, her türlü eminliğin, sâlimliğin aslı olup, ayıptan, kusurdan ve her çeşit eksikliklerden uzak olan yüce yaratıcı olduğunu kullarına belli etmiştir. Selam kelimesi aslında barış demektir. İbranicede karşılığı Şalom'dur. Selim, Süleyman (Solomon) isimleri bu kökten türemiştir."
 • 87 Semî ?????? "İşiten, işitme kuvvetine sâhip olan ve işitme gücünü verendir. O, hiçbir şartla ve kayda bağlı olmaksızın işitir. Herşeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden demektir."
 • 88 Tevvâb ??????? "Tövbelere kucak açan. Tevvâb, tövbeleri çok kabul eden, tövbe kapısını açık tutarak tövbe etme imkânı veren, bağışlayan demektir. Buna göre Allah, samîmî olarak günahlardan dönüp tövbe edenleri bağışlayandır."
 • 89 Vâcid ?????? "İcâd eyleyen, varlığı kendinden olan. Vâcid, vâr olan ve herşeyi vâreden, icâd eyleyen; varlığı kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratandır. O'na karşı hiçbir şey kendini gizleyemez. İstediğini, istediği vakit bulan demektir."
 • 90 Vâhid ?????? "Eşi ve benzeri olmayan, zâtında tek olan. Vâhid; kendisinden başka olmamak, zâtında, sıfatlarında, işlerinde ve hükümlerinde, fiillerinde aslâ ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan demektir. Sayılabilirlik, yâni iki değil, bir olmak demek değildir. Çünkü Allah sonsuzdur, ucu bucağı yoktur. Dolayısıyla bir sayıyla eşlemek imkânsızdır."
 • 91 Vâlî ?????? "Evreni ve evrende olan her şeyi yöneten. Vâlî yardım eden, destek veren, işleri düzenleyen, yöneten anlamlarını taşır. Bu muazzam kâinâtı ve bütün hâdisâtı tek başına idâre eden demektir."
 • 92 Vâris ?????? "Bütün servetlerin gerçek sâhibi. Vâris, bütün servetlerin gerçek sâhibi anlamına gelir. Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sâhibi demektir. "
 • 93 Vâsi ?????? "Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan. Yarattıklarına maddî ve manevî genişlik verendir. Lütfu bol olan demektir. "
 • 94 Vedûd ?????? "Sevilen, çok şefkatli, muhabbetli, sâlih kullarını çok seven ve onlarca çok sevilen, onları rahmet ve rızâsına erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya yegâne lâyık olandır. Sevgi ve dostluk hissini yaratandır. Kur'an'da iki sûrede (Hûd:90 ve Buruc:14) geçmektedir."
 • 95 Vehhâb ??????? "Karşılıksız bolca veren. Vehhâb, Allah'ın karşılıksız olarak çok hîbe eden, çok fazla bağışlayan olduğu anlamına gelir. Hak sâhibi olmadıkları halde yarattıklarına çok çok verendir. Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan demektir."
 • 96 Vekîl ?????? "Vekil kılınan, hayatını Allah'a tevekkül ederek düzenleyen ve böylece O'na sığınanların işlerinde kendilerine yardım edendir; idâresinde hiçbir kayda ve şarta bağlı olmayandır. Tevekkül sâhiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden demektir."
 • 97 Velî ????? "Veli, dost, emir sâhibi ve iyi insanların, yâni müminlerin dostu (velîsi) olup onlara yardım ederek işlerini yönetendir."
 • 98 Zâhir ?????? "Yarattıklarıyla varlığı aşikâr olan, görünen, varlığında hiç şüphe olmayan, varlığı her şeyden âşikâr olandır. Her yaratık, yaratanının görülen bir şâhididir."
 • 99 Zülcelâl-i vel-İkrâm ?? ?????? ???????? "Şanlı ve İkrâmlı. Zülcelâl-i vel-İkrâm hem azamet, hem de fazl-u kerem sâhibi demektir."

Allah (C.C.) Hakkında Yorumlar