Kur'an Âyetleri”

Kur'an Âyetleri

Âyet

Âyet ya da Âyet-i Kerime, Kur'an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir.

Âyet Arapçada delil, açık alamet, veri veya işâret gibi anlamlara gelmektedir. Türkçe olarak Âyet-î Kerîme şeklinde kullanımı yaygındır. Kur'an'da da cümle içinde bulunduğu konuma göre mucize (Bakara, 2/211), alamet (Bakara, 2/248), ibret (Nahl,16/ 11), acayip iş (Mü'minun, 23/50), delil (İsra, 17/12) ve Kur'an ayeti (Nahl, 16/101) karşılığı olarak kullanılmıştır.

Ayetlerin yapısı ve sayısı Kur'an'daki ayetlerin uzunlukları, Mushaf'ta tam bir sayfa ile en kısa olarak bir ya da birkaç harften oluşan 'kesik harfler' veya Mukattaa harfleri arasında değişmektedir.

Kur'an ayetlerinin sayısı Orijinal Kur'anın elde olmaması, Kur'anın yazım dönemindeki alfabetik yetersizliklerden dolayı noktalama işaretlerinin olmaması sebebiyle ayetlerin nereden başlayıp nerede bittiğinin bilinmemesi, besmelenin ayet olup olmadığı, mukatta' harflerinin birer ayet sayılıp sayılmaması gibi sebeplerle kesin olarak bilinmemektedir. Kur'an mushaflarında mevcut numaralandırmaya göre 6237 ayet bulunmaktadır. Ayrıca resmi Osman mushafı dışındaki sahabelere ait bazı Kuran nüshaları arasında farklılıklar bulunduğu da bilinenler arasındadır. Farklı zamanlarda yazılan ayetlerin sureler içerisinde diziliminin vahiy ile belirlendiğine inanılır.

Kur'an ayetleri Kur'ana göre muhkem ve müteşabih (allegorik) olarak ikiye ayrılır.

Bunlardan muhkem (sağlam, tahkimat yapılmış, güçlendirilmiş) olanların anlamlarının herkesin anlayabileceği şekilde apaçık, müteşabih (benzeşik, temsili veya allegorik) olanların ise birtakım anlatı, işaret, ima veya imgelerle konuları ele aldığına, önemli olanın anlatılmak istenen mana ve ana fikir olduğuna inanılır. Ayetlerin sınıflandırılması ve anlaşılması amacıyla islam dünyasında binlerce tefsir ve meal kitabı yazılmıştır.

Bazı Âyetler ve Hadisler

Eşler birbirinin elbisesidir.. "Onlar sizin için günahtan koruyan bir elbise, siz de onlar için bir elbise hükmündesiniz." (Bakara/187)

"Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz." (Bakara/216)

"Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." (Rad/28)

"Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle davet et, onlarla en güzel şekilde tartış!" (Nahl/125)

"Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler! Onları dost edinenler, Allah'ın dostluğunu bırakmış olurlar." (Al-i İmran/28)

"Eğer Allahü teâlâ insanları küfür ve günahlarından ötürü dünyada cezalandıracak olsaydı, yer üzerinde tek canlı kalmazdı." (Nahl/61)

"Ey insan, sana gelen her iyilik, Allahü teâlânın ihsanı olarak, nimeti olarak gelmekte, her dert ve bela da kötülüklerine karşılık olarak gelmektedir. Hepsini yaratan gönderen Allahü teâlâdır." (Nisa/79)

"Selam olsun hesabı sağdan verilenlere." (Vakia Suresi/91)

"Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin! Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez!" (A'râf/55)

"Ey inananlar! Saadete ermeniz için hepiniz tevbe ederek Allah'ın hükmüne dönün." (Nur/31)

"Rabbimiz! Bizden öncekilere onu yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme!" (Bakara/286)

"Kalbini bizi anmaktan (zikretmekten) gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme." (Kehf/28)

"Asla ölmeyen ve hay olana tevekkül et." (Furkan/58)

"Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. 'Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş' derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin, hiç kimseye zulmetmez." (Kehf/49)

"Allah o büyük mahkemede insanın unuttuğu şeyleri tek tek sayacaktır." (Mücadele/6)

"Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?" (İnfitar/6,7,8)

"Zira böylesine saçıp savuranlar (israf edenler) şeytanların dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür." (İsra/27)

Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takva iledir. (Taha/132)

Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük suçtur. (İsra/31)

Size azap gelip çatmadan önce rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez. (Zümer/54)

Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve sanş okları birer şeytan işi pisliktir. (Maide/90)

Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. (Ali İmran/92)

Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla beraber) Allah çoğunu affeder. (Şura/30)

Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? (Zühruf/5)

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. (Mülk/2)

Sana emrettiğim halde, seni secde etmekten alıkoyan neydi? (Araf/12)

Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir. (En'am Suresi/120)

Sabır ve namaz, yalnız ALLAH'tan korkan müminlere kolay gelir. (Bakara/45)

Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. (Kehf/46)

Eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar. (El-Enfal, 8/73)

Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. (Maide/44)

Diliniz yalana alıştığı için: "Bu helal, bu haram" demeyin! Yoksa Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz. Muhakkakki Allah'a karşı yalan iftira eden kimse, kurtuluşa erişemez. (Nahl/116)

Çünkü Allah Adil'dir. Kimsenin ahını, kimseye bırakmaz. (Al-i İmran Suresi/4)

Şimdi onları bırak, yesinler, eğlensinler, boş ümitleri onları oyalayadursun? Âkıbetlerinin ne olacağını yakında öğrenecekler? (Hicr/3)

Ey iman edenler! Başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız iyilikleri boşa çıkarmayın! (Bakara 2,264)

Çünkü Allah Adil'dir. Kimsenin ahını, Kimseye bırakmaz. (Al-i İmran Suresi/4)

Şüphesiz ki, her ümmete: "Allah'a ibadet edip, tağuttan kaçınsınlar diye rasuller gönderdik. [Nahl: 36]

"Bitkiler ve ağaçlar secde ederler." (Rahman: 6)

Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? (Bakara: 85)

Sevdiğiniz şeylerden (yoksullara) sadaka vermedikçe, asla hayır işlemiş olamazsınız. (Âl-i İmran: 92)

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır.. (Mülk: 2)

Yoksa kötülük yapanlar, bizden kurtulup kaçacaklarını mı sanıyorlar? (Ankebut: 4)

Düşünmek (tefekkür etmek) de farzdır. Hiç düşünmüyor musunuz? (Yunus: 16)

Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir. (Rad: 24)

Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. (Hicr: 99)

İyiliği kime yaptığına değil, kim için yaptığına bak. "İyiliğin karşılığı; yalnız iyiliktir." (Rahman: 60)

Rabbimiz, ikimizi sana teslim olanlardan kıl, Soyumuzdan da sana teslim olanlardan bir ümmet yetiştir.. (Bakara: 128)

Fitne adam öldürmekten daha kötüdür (Bakara: 19)

Ne elinizden gidene, ne de başınıza gelene üzülmeyin. (Al-i İmran: 153)

İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker ve dilediğini bağışlar. (Bakara: 284)

İnsan, her dilediğini elde etme hakkına sahip olduğunu mu sanır? (Necm: 24)

İnsana, anne ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye ettik. Annesi zayıflık üstüne zayıflık çekerek onu karnında taşımıştır. (Lokman: 14)

Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. (Sebe: 39)

Gizlenenlerin ortaya döküldüğü günde insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır. (Tarık: 9-10)

Ey insanlar! Ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz? (Ala: 16-17)

Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et. (Bakara: 250)

Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister. (Çünkü) insan zayıf olarak yaratılmıştır. (Nisa Suresi: 28)

Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. (Al-i İmran: 130)

Ey inananlar! Allah'a karşı saygılı olun. Ve özü-sözü doğru olanlarla beraber bulunun. (Tevbe: 119)

Eğer şükrederseniz, elbette (nimetlerimi) artıracağım.. (İbrahim: 14/7)

İnsanların işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma olmuştur. (Rum: 41)

Elinizden çıkana üzülmeyin. Allah'ın verdiği nimetlerle de şımarmayın. Allah kendini beğenip böbürlenenleri sevmez. (Hadid: 23)

Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. (İsra: 26)

İyi bilin ki Allah, hem cezası çok şiddetli olandır, hem de çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. (Maide: 98)

İnsanların işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma olmuştur. (Rum: 41)

Kur'an Âyetleri Hakkında Yorumlar