Ayin”

Ayin

Ayin1. Dini inançlan ortak olan bir toplulugun uyguladıgı dini tören. Katolik ayini. Kadiri ayin, Mevledi ayin örnek gösterebilinir.
2. Mevlevi ayinin eş anlamlısıdır. İlkel denilen toplumlar, ana işlevi, bir toplumun belli bir olaya veya uygulamaya atfettiği toplumsal değeri vurgulamak olan pek çok ayin yaparlar. Buna göre, ayinin gerçekleştirilmesinden önemli toplumsal sonuçlar çıkabilir.

En yaygın ayinler arasında, bir toplumsal statüden diğerine yükselmeyi vurgulayan, geçiş ayinler vardır; bu ayinler, özellikle kurumlaşmış bir hiyerarşinin bulunduğu toplumlarda ve genellikle sünnet ayinleriyle birlikte yapılır.

Krallık gibi verasete dayalı bir siyasi otoritenin hakim olduğu toplumlarda, özel ayinler vardır; burada ayin siyasi iktidarın kutsal bir kurum ve adeta bir mit olduğunu vurgular. Bunların dışında, tanımsal ayinler veya iktisadi faaliyetlerle ilgili başka ayinler, atalar kültürlerine bağlı ayinler, cenaze ayinleri, evlilik ve savaşla ilgili ayinler vardır. Ayinlerin varlığı ve yapısı, genellikle simgelerin gücüne duyulan evrensel bir eğilimi yansıtır.

Ayin Hakkında Yorumlar